Hankkeet

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

AMIS

1.4. – 31.12.2024

AKKE-rahoitettu Autonomiset ja miehittämättömät pikalogistiikkaratkaisut hajautetuissa maakunnallisissa sote-palveluissa – AMIS -hanke selvittää millä tavoin hyvinvointialueen kotiin vietävien palveluiden logistiikkaa voitaisiin kehittää uuden teknologian avulla.

Hankkeen tuloksena on konkreettinen ymmärrys sote-palveluiden palveluprosesseihin liittyvistä logistiikan kehittämistarpeista, sekä tieto lainsäädännön asettamista reunaehdoista ja teknologian sovellettavuudesta ja käytettävyydestä kotiin annettavien palvelujen logistiikassa.

Hankkeen tuloksena julkaistaan toimenpidesuunnitelma ilma- ja maa-alueilla tapahtuvien autonomisten ja miehittämättömien kuljetusratkaisujen kehittämiseen, soveltamiseen ja käyttöönottoon sote-palveluissa.


KOHT’INNO

1.2.2024 – 30.11.2024

AKKE-rahoitettu KOHT’INNO tukee Keski-Pohjanmaalla toimivien yritysten yhteistyötä uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tavoitteena on tunnistaa ja hyödyntää eri alojen osaamista sekä löytää innovatiivisia tapoja soveltaa teknologioita sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen TKI-osaamista ja luoda uutta liiketoimintaa, edistäen samalla Keski-Pohjanmaan kehitystä innovaatiomaakuntana ja luoden mahdollisuuksia uusille työpaikoille.

Hanke edistää monialaista yhteistyötä alueen yritysten välillä sekä teknologiaratkaisujen sovellusmahdollisuuksien tunnistamista. Lisäksi KOHT’INNO pyrkii lisäämään tietoisuutta hyvinvointi- ja terveysteknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista palvelutuottajien keskuudessa ja vahvistamaan alueellista TKI-toimintaa erityisesti digitaalisten terveyspalveluiden alueilla.

KOHT’INNO tiivistää alueen hyvinvointi- ja terveysteknologian innovaatioekosysteemiä, mikä mahdollistaa uusien teknologioiden kehittämisen ja hyödyntämisen. Tavoitteena on vastata alueen yritysten tarpeisiin ja luoda edellytyksiä uuden liiketoiminnan syntymiselle terveys- ja hyvinvointialalla.


Lentoon

Euroopan unionin osarahoittama -logo

1.1.2024 – 31.12.2026

LENTOON-hanke auttaa Keski-Pohjanmaan yrityksiä kehittämään hyvinvointi- ja terveysteknologiaa markkina- ja käyttäjälähtöisesti. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Mukana osarahoituksella ovat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Centria. 

Hankkeessa hyödynnämme alan vaikuttavimpia tuotekehitysprosesseja ja tuemme yrityksiä uusimpien myynnin kannalta tärkeimpien arviointikriteerien hallinnassa. LENTOON yhdistää uudella tavalla kaupallisen, teknisen ja sote-alan osaamisen ja menetelmät sekä luo uudenlaisen toimintamallin yritysten innovaatioiden kaupallisen menestyksen edistämiseksi. Tavoitteenamme on myös alueen elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja kasvattaminen.  

Keskeisin tavoitteemme on tukea alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten menestyksekästä, systemaattista ja prosessimaista tuotekehitystä ideasta kaupalliseksi tuotteeksi. 


RoboPop

Euroopan unionin osarahoittama -logo

1.9.2023 – 31.8.2026

HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hankkeessa (ESR+) luodaan paikallinen osaamisekosysteemi ja kehitetään terveys- sekä hyvinvointiteknologian koulutustarjontaa.

Teknologialähtöisille ratkaisulle ja monialaiselle henkilöstön osaamiselle on kasvava tarve Suomessa ja kaikissa teollisuusmaissa. Tunnistettuja aloja, joilla tarvitaan osaamisen kehittämistä, lisää osaavaa työvoimaa, ja uusia koulutusmahdollisuuksia ovat mm. sosiaali- ja terveysala, jotka ovat myös selkeitä kasvu- ja rakennemuutosaloja. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tulee olla tietämystä erilaisista teknologiaratkaisuista, kyky ohjata asiakkaita teknologian käytössä ja innovoida uusia käyttömahdollisuuksia. Tekniikan aloille hyvinvointi- ja terveysteknologia toimialana tarjoaa merkittävän kasvupotentiaalin sekä kotimaassa että viennin näkökulmasta. Alalla menestyminen edellyttää korkeatasoisen teknologia-asiantuntijuuden lisäksi moniportaista asiakasymmärrystä ja tietoa ketterän yhteiskehittämisen toimintamalleista sekä lääkinnällisiä laitteita ohjaavan sääntelyn ja lakien tuntemusta.

RoboPop, HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hankkeessa luodaan paikallinen osaamisekosysteemi ja kehitetään terveys- sekä hyvinvointiteknologian koulutustarjontaa. Päätavoitteena RoboPop-hanke kehittää koulutuksen laatua ja tarjontaa edistämällä monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista Keski-Pohjanmaalla.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Keski-Pohjanmaan alueen

Hankkeen tavoitteina on


COMEA

AKKE-rahoitetun COMEA-hankkeen tavoitteena on Centria HealthLabin toimintaan (alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiakehittämiseen) liittyvien hyvien käytäntöjen ja sudenkuoppien selvitys benchmarkingin avulla. Verkoston kanssa laaditun tarveselvityksen ja systemaattisen benchmarkingin kautta kerätyn tiedon, sekä aiemman kehitystyön pohjalta voidaan käynnistää älykkään erikoistumisen painopisteiden mukaisia kehittämisprosesseja alueen hyväksi. 

Päivitämme yhteenvetoa samalla, kun matkamme jatkuu. Palaathan siis lukemaan!


HIPPA-Remote-hankkeessa luomme ja testaamme käyttäjälähtöisiä etä- sekä hybridikehityssovelluksia uusien innovatiivisten digitaalisten tuotteiden kehityksessä asumispalveluiden asiakkaille. HIPPA-Remote sisarhankkeet toteutetaan kolmessa maakunnassa yhtä aikaa: Keski-Pohjanmaalla Centrian, Pirkanmaalla TAMK:n ja Uudellamaalla Metropolian koordinoimana.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


9/2019 – 3/2023

Keski-Pohjanmaalla toiminut EAKR-rahoitteinen RoboSote-hanke lisäsi tietoisuutta hyvinvointi- ja terveysteknologiasta sekä tuki eri toimijoiden välistä yhteistyötä uusien laitteiden ja sovellusten kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. RoboSoten hankkimat laitteet mahdollistavat käytännön kokeilut HealthLabin toiminnoissa.